Binnen de context van de controle op eventuele belangenvermenging, wenst Birdee volledige transparantie te bieden over haar beleid inzake de keuze van haar beleggingsuniversum. Met dit document willen we een antwoord bieden op uw potentiële vraag met betrekking tot een eventueel belangenconflict tussen de selectie trackers waaruit onze portefeuilles bestaan en het meerderheidsaandeel van BNP Paribas Asset Management in de aandeelhoudersstructuur van onze moedermaatschappij Gambit Financial Solutions.

Birdee is een beleggingsonderneming die niet-professionele beleggers (retailklanten) discretionair portefeuillebeheer aanbiedt. Een van haar taken omvat de selectie van beleggingsproducten voor haar beleggingsuniversum, meer bepaald trackers en fondsen, die in aanmerking kunnen komen voor het strategisch vermogensverdelingsproces. Ieder onderdeel dat hiervoor in aanmerking komt, moeten wij aan een grondig voorafgaand onderzoek onderwerpen, rekening houdend met de belangen van de eindklant.

In deze context, moet Birdee ook effecten selecteren van BNPP Asset Management. De hoofdactiviteit van BNP Paribas Asset Management is immers het beheren en aanbieden van beleggingsfondsen en trackers die door distributeurs op de markt worden gebracht. BNP Paribas Asset Management genereert inkomsten via een beheerscommissie die in mindering wordt gebracht op de fondsen en trackers, en die zich weerspiegelt in de nettoinventariswaarde (NIW).

In dit opzicht, kan de kapitalisatieverhouding tussen BNP Paribas Asset Management en Birdee aanleiding geven tot een belangenconflict.

Dit feit moet echter worden genuanceerd en in een breder kader geplaatst.

Binnen de context van het discretionair contractbeheer voor haar retailklanten, genereert Birdee inkomsten door middel van beheerskosten die worden uitgedrukt in een jaarlijks percentage van het gemiddelde bedrag van de activa onder haar beheer.

Birdee aanvaardt noch krijgt, onder welke vorm ook, enige retrocessie op de beleggingsproducten die ze aanbiedt.

De verantwoordelijkheid van Birdee tegenover haar klanten bij de keuzebepaling van de belegde trackers, houdt in dat ze een objectieve zorgvuldigheid aan de dag legt, gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve maatstaven. Iedere tracker worden met de nodige zorgvuldigheid geselecteerd op basis van een preselectieprocedure die wordt doorgevoerd via TrackInsight, een onafhankelijk platform waarop trackers worden gewaardeerd, en waarop Birdee vervolgens nog een bijkomende controle uitvoert.

Hierbij gebruiken we een hele reeks objectieve criteria zoals de UCBE-kwalificering, de blootstelling aan de onderliggende referentiewaarde, de kosten, de replicatie portefeuillemethode, het dividendenbeleid, … Bovendien is het voor Birdee ook uitermate belangrijk dat het fonds valt binnen de categorie ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’.

Tot slot is het ons volstrekt neutraal en onafhankelijk beleggingscomité dat uiteindelijk beslist welke trackers in de selectie worden opgenomen. Iedere validering van de geselecteerde tracker wordt vervolgens gedocumenteerd, ondertekend en opgeslagen.

Wij verzekeren u dat, naast de reeds eerder vermelde objectieve maatstaven, de naleving van de beleggersbeschermingsregeling steeds ons eerste selectiecriterium is. Onze aandeelhoudersstructuur zal dit principe nooit onder druk zetten. Voor Birdee en haar Beleggingscomité zullen de klant en zijn belangen altijd voorop staan.