Effective maart 10, 2021
Met het voortdurende streven om de geldende normen inzake de bescherming van de belangen van onze cliënten na te leven, maken wij er een erezaak van om potentiële bronnen van belangenconflicten op te sporen, te evalueren en te beperken. Dit is een essentieel onderdeel van ons compensatiebeleid. In dit verband hebben wij besloten dezelfde regels toe te passen als die welke gebruikelijk zijn binnen de BNP Paribas Asset Management Groep waartoe wij behoren. In dit verband is de onderstaande verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid door de groep opgesteld in verband met het binnen Birdee vastgestelde en toegepaste beloningsbeleid.

Duurzaamheid staat centraal in strategie BNPP AM

Ondernemingsbrede duurzaamheidsstrategie

In een veranderende wereld streven wij ernaar om een duurzaam langetermijnrendement ten behoeve van onze cliënten te realiseren en zo voor hun
toekomst een positief verschil te maken. Het sterke commitment van BNPP AM aan duurzaam beleggen wordt uitvoerig beschreven in de
ondernemingsbrede duurzaamheidsstrategie (Global Sustainability Strategy – GSS)1.

Het wereldwijde beloningsbeleid van BNPP AM is volledig afgestemd op de GSS en vormt een kernelement van de algehele strategie van BNPP AM.
Hieronder worden de belangrijkste beloningspraktijken uiteengezet waarmee de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid van BNPP AM kunnen worden verankerd.

Duurzaamheidsrisico’s in beloningsbeleid en -praktijken van BNPP AM

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in individuele doelstellingen van relevante medewerkers

Zoals vermeld in onderdeel 3 van het beloningsbeleid van BNPP AM, “worden al onze medewerkers van wie de beloning als onderdeel van het CRP
[Compensation Review Process] wordt vastgesteld, beoordeeld door middel van continue feedback en jaarlijkse toetsing aan een reeks doelstellingen
die specifiek voor de aard van hun functie zijn.”

Om te beginnen onderkent het management van BNPP AM dat elk team binnen BNPP AM een bijdrage aan de verwezenlijking van de algehele strategie van BNPP AM levert en dus een rol speelt in de realisatie van haar duurzaamheidsdoelen.

Meer concreet zijn er rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot duurzaamheid bepaald voor een aantal interne kernfuncties die zich binnen
BNPP AM nauwer met duurzaamheid bezighouden. Aan deze kernfuncties zijn specifieke doelstellingen toegewezen, die vervolgens, indien relevant,
aan teams en individuele medewerkers worden toebedeeld. Aan het einde van het jaar wordt als onderdeel van de jaarlijkse functioneringscyclus onder meer de realisatie van deze doelstellingen beoordeeld. Dit vormt belangrijke input voor de jaarlijkse toekenning van variabele beloning. De bepaling hiervan blijft een discretionair proces, in lijn met de standaardpraktijk van het wereldwijde beloningsbeleid van BNPP AM .

Voor de volgende teams zijn specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld:

Executive Committee

De leden van het Executive Committee hebben, indien relevant, doelen met betrekking tot de succesvolle implementatie van de GSS van BNPP AM en
de integratie van duurzaamheidsrisico’s binnen de hele organisatie. De GSS omvat een uitgebreid pakket beleidsregels en procedures die tot doel
hebben de evaluatie van duurzaamheidsrisico’s volledig in onze beleggingsprocessen en onze activiteiten op het vlak van rentmeesterschap te
integreren.

Het Sustainability Centre

Dit team speelt een centrale rol in de opzet en de implementatie van de GSS van BNPP AM. Het Sustainability Centre:

 • geeft sturing aan de manier waarop wij duurzaam beleggen benaderen;
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van de GSS, de richtlijnen voor ESG-integratie (ESG Integration Guidelines), het
  beleid voor ESG-integratie (ESG Integration Policy), het beleid inzake rentmeesterschap (Stewardship Policy), het beleid inzake verantwoorde
  bedrijfsvoering (Responsible Business Conduct Policy) en productgebaseerde uitsluitingen, alsook voor de ambitieuze doelstellingen van de
  onderneming voor onder meer energietransitie, milieu en gelijkheid;
 • voorziet beleggingsteams van onderzoek, analyses en data op ondernemings- en sectorniveau en ondersteunt ook teams bij hun inspanningen
  om duurzaamheidgerelateerde risico’s en kansen volledig in beleggingsstrategieën te integreren;
 • speelt een cruciale rol in het meten en volgen van en het rapporteren over de impact en de vooruitgang van BNPP AM op het vlak van
  duurzaamheid;
 • stuurt de ESG-gerelateerde activiteiten van BNPP AM aan op het gebied van rentmeesterschap, zoals de uitoefening van stemrechten en de
  dialoog met ondernemingen en beleidsmakers; en zet de strategische koers uit en vervult een adviserende en coördinerende rol voor de
  beleggingsteams in hun dialoog met ondernemingen over duurzaamheidsvraagstukken.

Veel doelstellingen van leden van het Sustainability Centre hebben dus betrekking op de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Beleggingsteams

De kern van al onze beleggingsprocessen is dat analisten en portefeuillebeheerders ESG-factoren integreren in zowel hun processen voor de evaluatie
van ondernemingen, vermogens en overheden als hun processen voor beleggingsbeslissingen.
Beleggingsteams zijn verantwoordelijk voor de implementatie van onze ESG Integration Guidelines met betrekking tot het door hen beheerde vermogen.

Hiertoe behoren enkele belangrijke doelstellingen zoals:

 • de integratie van ESG-informatie (en -risico’s) in beleggingsbeslissingen; en
 • het streven om ‘de benchmark te verslaan’ (indien een belegbare benchmark aanwezig is) op ESG-score en CO2-voetafdruk van hun
  portefeuilles (met hierbij de kanttekening dat er enkele niet-standaardgevallen bestaan)

De succesvolle implementatie van onze ESG Integration Guidelines komt tot uitdrukking in de doelstellingen die voor onze Chief Investment Officers zijn geformuleerd en, indien relevant, aan hun beleggingsteams zijn toebedeeld.

ESG Champions

Binnen Investments en de Global Client Group zijn ESG Champions aangewezen om binnen elk team duurzaam beleggen te bevorderen en
duurzaamheidsrisico’s te integreren. Ze onderhouden hiertoe contact met het Sustainability Centre. Champions nemen in de regel deel aan relevante
trainingen, die centraal worden gehouden voor zowel de ESG Champions als de beleggings- en commerciële teams. Elk beleggingsteam heeft ten
minste één ESG Champion die in het bijzonder ervoor verantwoordelijk is om aspecten rondom duurzaamheidsrisico’s naar de teamleden te
communiceren. Dit komt in de doelstellingen van de ESG Champions tot uitdrukking, zoals aanvullende doelstellingen die specifiek zijn voor hun rol als ESG Champion.

Quantitative Research Group (QRG)

 • Gezamenlijke ontwikkeling van ESG-scoring, gebruik makend van onder meer een materialiteits- en risicogebaseerde benadering.
 • Ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethodes en -benaderingen.
 • Onderzoek naar en monitoring van de samenhang tussen ESG-integratie en beleggingsrendement.
  Dit komt tot uitdrukking in de doelstellingen die voor deze afdeling zijn geformuleerd en, indien relevant, aan medewerkers van de afdeling zijn toebedeeld.

RISK functie

Duurzaamheidsrisico’s zijn opgenomen in de controlemaatregelen van de RISK functie:

 • naleving van doelstellingen voor ESG-criteria zoals beschreven in beleggingsrichtlijnen in het prospectus van het fonds en waarborging van de
  succesvolle implementatie van het beleid inzake verantwoorde bedrijfsvoering (Responsible Business Conduct Policy);
 • verwerking van ESG-criteria in het kredietrisicobeleid.

Dit komt tot uitdrukking in de doelstellingen die voor de RISK functie zijn geformuleerd en, indien relevant, aan medewerkers van deze functie zijn
toebedeeld.

Opname van duurzaamheidsrisico’s in ons risicogewogen beloningskader

Om te beginnen wordt in onderdeel 4.1 van het beloningsbeleid van BNPP AM expliciet vermeld dat bij de jaarlijkse bepaling van de bonuspool “huidige en toekomstige risico’s (met inbegrip van duurzaamheidsrisico’s)” in aanmerking worden genomen.

Voorts staat in onderdeel 3 van het beloningsbeleid van BNPP AM dat “voor Regulated Staff en SMP’s (houders van een Senior Management Position
op groepsniveau) bindende compliance- en risicodoelstellingen gelden. Indien deze beide doelstellingen niet worden gehaald, kan de variabele beloning van de betreffende medewerkers met goedkeuring van de Remuneration Committee worden verlaagd”.

Om te bepalen of het bindende risicodoel is gehaald, onderzoekt het Risk and Compliance Review Committee aan het einde van het Compensation
Review Process (CRP) de beoordeling door de leidinggevende van de betreffende medewerker en de evaluatie door de RISK functie.

Op deze wijze kan de RISK functie, meer in het algemeen en op basis van eigen controle, schendingen met bettrekking tot duurzaamheidsrisico’s aan
de orde stellen, samen met Compliance en HR:

 • tijdens de Risk & Compliance Review, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de toekenning van variabele beloning aan het einde van het
  CRP; en
 • vóór de definitieve toekenning van uitgestelde bonussen, wat kan leiden tot een neerwaartse aanpassing van de definitief toegekende
  bedragen.