Effective mei 3, 2019

View the prior version of our gebruiksvoorwaarden here

 

 1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden van deze website, waaronder de website die bereikbaar is via de URL birdee.co en/of de applicatie voor mobiele apparaten genaamd “Birdee” die gedownload kan worden via de App Store of Google Play, zijn van toepassing op de relatie tussen Birdee, een société anonyme opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd aan 77-79 Parc d’Activites Capellen, 8308 Mamer, Luxembourg, ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B213539, en door de Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector (de Commission de surveillance du secteur financier, de CSSF) aangewezen als discretionair portefeuillebeheerder ingevolge artikel 24-3 van de Luxemburgse wet op de financiële sector van 5 april 1993, zoals gewijzigd en een Gebruiker van de Website en/of de Applicatie.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de Beheersovereenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op door Birdee verleende diensten van discretionair portefeuillebeheer (de Diensten) en op het Privacybeleid.

De Gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met Birdee via de Chat op de Website en in de Applicatie, per e-mail via hello@birdee of per post naar de statutaire vestiging van Birdee.

 1. Aanvaarding

De Gebruiker dient deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens gebruik te maken van de Website en/of de Applicatie.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, geeft de Gebruiker aan de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat hij/zij volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij de Website en/of de Applicatie en de daarop aangeboden diensten niet te bezoeken en/of te gebruiken.

 1. Doel

Het doel van de Website en de Applicatie is de Gebruiker de mogelijkheid te geven met Birdee te communiceren, onder meer door contact met Birdee te hebben via de Chat-functie, zoals nader beschreven in de Beheersovereenkomst, en om toegang te verschaffen tot beleggingsinformatie en financiële informatie zoals transactierapportages en portefeuillewaarden en overige van tijd tot tijd beschikbare diensten via de Website en/of de Applicatie.

 1. Procedure abonneren op diensten voor discretionair portefeuillebeheer

De Gebruiker dient zich als volgt te abonneren op de Diensten die Birdee via de Website en/of de Applicatie aanbiedt:

I. voor de Applicatie, download de applicatie voor mobiele apparaten genaamd Birdee via de App Store of Google Play als de Applicatiesite wordt bezocht via de mobiele applicatie of door in te loggen op de internetapplicatie

II. maak een Gebruikersaccount aan door een e-mailadres en wachtwoord te verstrekken

III. aanvaard de Gebruiksvoorwaarden en lees het Privacybeleid

IV. vink de volgende vakjes aan: “Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden”, en “ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen”

V. vul de gevraagde informatie in op het formulier “voer uw gegevens in”

VI. verstrek de vereiste documentatie die Birdee onder meer moet verzamelen in verband met haar verplichtingen ten aanzien van het tegengaan van witwaspraktijken en terrorisme

VII. lees de Beheersovereenkomst

VIII. verstrek de informatie die nodig is voor het overmaken van het geld aan Birdee.

De Website en de Applicatie detecteren in het algemeen of er informatie ontbreekt, maar de consistentie of juistheid van door de Gebruiker verstrekte informatie wordt niet gecontroleerd.

Birdee adviseert de Gebruiker alle informatie op het samenvattingsscherm te controleren alvorens het abonnement op de Diensten te valideren. Birdee is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte gevolgen van door de Gebruiker verstrekte onjuiste informatie bij orders.

De gesloten contracten zullen door Birdee en haar onderaannemers worden bewaard. Een afschrift van de Beheersovereenkomst zal per e-mail aan de Gebruiker worden toegezonden.
Het abonneren op de Diensten en alle communicatie tussen de Gebruiker en Birdee zal plaatsvinden in de Engelse taal.

 1. Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker gebruikt de Website en de Applicatie overeenkomstig de volgende voorwaarden:

• De Gebruiker is de enige persoon die de inloggegevens (wachtwoord en gebruikersnaam) gebruikt om toegang tot de Website / de Applicatie te verkrijgen. De Gebruiker houdt deze inloggegevens geheim en zal deze niet delen, overdragen of anderszins misbruiken. Indien de Gebruiker meent dat hij/zij de vertrouwelijkheid van de inloggegevens niet langer kan garanderen, zal hij/zij Birdee daarover onmiddellijk informeren.

• Het gebruik van de beschikbare informatie via de Website / de Applicatie is strikt persoonlijk en deze wordt niet naar derden verspreid, verzonden of anderszins gecommuniceerd.

• De Gebruiker neemt passende maatregelen ter beveiliging van zijn computers en mobiele apparaten waarmee hij de Website en/of de Applicatie bezoekt of gebruikt. Dit omvat met name het nemen van maatregelen ter voorkoming van ongeautoriseerde (fysieke of logische) toegang, kwaadaardige software of invasieve programma’s, en misbruik van kwetsbaarheden in de hardware of software. Als de Gebruiker ontdekt of vermoedt dat de beveiliging van de Website en/of de Applicatie is of kan zijn aangetast, stelt hij/zij Birdee daarvan in kennis.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker dient kennis te nemen van het Website en Applicatie Privacybeleid van Birdee, dat van toepassing is op het gebruik van de Website en de Applicatie, teneinde inzicht te krijgen in welke Gebruikersgegevens met welk doel door Birdee worden verwerkt. Wanneer Gebruikers ook cliënten zijn van Birdee, staat de verwerking van hun persoonsgegevens ook beschreven in het Privacybericht voor Cliënten. Het Website en Applicatie Privacybeleid van Birdee en het Privacybeleid voor Cliënten zijn terug te vinden op http://birdee.co/documents-legaux/.

 1. Outsourcing

Verder begrijpt de Gebruiker dat Birdee bepaalde taken, activiteiten of diensten outsourcet aan derde dienstverleners die mogelijk niet gereguleerd zijn en gevestigd zijn buiten Luxemburg, binnen de EU of buiten de EU (de Dienstverlener(s)).

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat in deze context mogelijk bepaalde gegevens van de Gebruiker worden verschaft aan de Dienstverleners of dat deze toegang ertoe krijgen.

Beschrijvingen en doeleinden van de geoutsourcete diensten, de persoonsgegevens die kunnen worden overgedragen en/of onthuld voor elke geoutsourcete dienst en het land waar de entiteiten gevestigd zijn, staan gedetailleerd beschreven op http://birdee.co/documents-legaux/

 1. Beveiliging

Bij het ontwerpen van de Website en de Applicatie heeft Birdee rekening gehouden met beveiligings- en vertrouwelijkheidskwesties. Indien de op de Website en/of de Applicatie beschikbare gegevens en/of de gegevens die door of naar de Gebruiker zijn verzonden ondanks de door Birdee doorgevoerde technische beveiligingsmaatregelen worden onderschept, ontsleuteld, verzonden naar of gebruikt door een derde, aangepast, gewijzigd of verwijderd, wijst Birdee iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of indirecte schade die als gevolg daarvan door de Gebruiker zou worden geleden.

 1. Aansprakelijkheid

In aanvulling op de bepalingen onder “Aansprakelijkheid” in de Beheersovereenkomst, wijst Birdee iedere aansprakelijkheid af voor de rechtstreekse or indirecte gevolgen van:

(a) problemen met betrekking tot de toegang tot of beschikbaarheid van de Website en/of de Applicatie om welke reden ook;

(b) problemen met betrekking tot de incompatibiliteit van de Website en/of de Applicatie met de ICT-apparatuur van de Gebruiker, de configuratie of internetverbinding van de Gebruiker, onvermogen van de apparatuur van de Gebruiker om de beschikbare informatie op de Website en/of de Applicatie op een deugdelijke wijze op te halen en/of informatie van de Gebruiker te verzenden;

(c) schade veroorzaakt aan de hardware- of softwareconfiguratie van de Gebruiker en gegevensverlies als gevolg van het gebruik van de Website en/of de Applicatie;

(d) het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot e-mail) voor communicatie tussen Birdee en de Gebruiker, die besmet zouden zijn met een computervirus of door derden onderschept of gewijzigd zouden worden;

(e) onjuistheden in de informatie op de website die door externe informatieverschaffers was verschaft (waaronder de depotbank); en

(f) indirect door de Gebruiker geleden verlies of schade, zoals winstderving, verlies van verwachte besparingen of omzetderving.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat gebruik van de Website en/of de Applicatie voor eigen risico is. Birdee behoudt zich het recht voor de Website en/of de Applicati te wijzigen, op de Website en/of de Applicatie beschikbare informatie te wijzigen of te verwijderen of de publicatie daarvan op enig moment te beëindigen.

Birdee is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de Website en/of de Applicatie of beschikbare informatie op de Website en/of de Applicatie, in het bijzonder bedrijfsverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens, in het bijzonder in het informatiesysteem van de Gebruiker.

De Website en/of de Applicatie kan links bevatten naar andere websites. Birdee wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Ter voorkoming van enig misverstand: niets in dit artikel beperkt de aansprakelijkheid van Birdee voor opzet of grove nalatigheid.

 1. Intellectuele Eigendom

De Website en de Applicatie en de volledige inhoud daarvan (inclusief ontwerpen, redactionele inhoud en de beschrijving van de documenten en diensten) zijn eigendom van Birdee en/of derde partijen. De Website en de Applicatie en de inhoud daarvan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving. Het is de Gebruiker uitsluitend toegestaan de Website en/of de Applicatie zichtbaar te maken en delen daarvan af te drukken voor persoonlijk gebruik en voor de uitoefening van de rechten van de Gebruiker ingevolge de Beheersovereenkomst. Gedeeltelijke, integrale of inhoudelijke reproductie van via de Website en/of de Applicatie toegankelijke databases of inhoud anders dan voor strikt persoonlijk gebruik van de Gebruiker is verboden. De Gebruiker zal op de Website en/of de Applicatie beschikbare informatie of documenten in geen geval verzenden, reproduceren, verkopen, gebruiken of anderszins exploiteren zonder de voorafgaande toestemming van Birdee.

 1. Beëindiging

Voor Gebruikers die cliënten zijn van Birdee, maken de Gebruiksvoorwaarden integraal deel uit van de Beheersovereenkomst en eindigen van rechtswege samen met de Beheersovereenkomst.

Na het van kracht worden van de beëindiging van de Beheersovereenkomst overeenkomstig het artikel “Beëindiging” van de Beheersovereenkomst, meldt de Gebruiker zich niet meer aan op de beveiligde delen van de Website en/of de Applicatie en kan Birdee de toegang van de Gebruiker tot de beveiligde delen van de Website en/of de Applicatie blokkeren.

 1. Opschorting

Birdee kan de toegang tot de Website en/of de Applicatie of een deel daarvan te allen tijde met onmiddellijke ingang opschorten, indien zij schade verwacht door of anderszins ongeautoriseerde toegang tot de inloggegevens van de Gebruiker, in geval van onderhoudswerkzaamheden die van invloed zijn op de toegang tot de Website en/of de Applicatie, in geval van overmacht of ingeval van niet-nakoming van de Beheersovereenkomst of de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

Birdee zal de Gebruiker te zijner tijd informeren over de opschorting.

 1. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Birdee behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de Gebruiker daarvan in kennis te stellen. De Gebruiker wordt geacht akkoord te zijn met de wijzigingen (hetgeen de Gebruiker uitdrukkelijk bevestigt en aanvaardt door de acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden) indien de Gebruiker niet binnen dertig (30) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van de wijzigingen door Birdee een schriftelijk bezwaar bij Birdee heeft ingediend. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen, is de Gebruiker gerechtigd het abonnement bij Birdee te beëindigen binnen de hierboven genoemde termijn van dertig (30) kalenderdagen. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen kunnen beide partijen de Gebruiksvoorwaarden en de Beheersovereenkomst beëindigen overeenkomstig Artikel 18(3) van de Beheersovereenkomst.

 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het recht van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing.

De rechter in het District Luxemburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Gebruiker en Birdee.

Binnen de Europese Unie gevestigde handelaren die actief zijn in online verkoop of dienstverleningscontracten, en binnen de Europese Unie gevestigde online marktplaatsen, dienen op hun website een elektronische link aan te bieden naar het ODR-platform. Die link dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor consumenten. Binnen de Europese Unie gevestigde handelaren die actief zijn in online verkoop of dienstverleningscontracten dienen ook hun e-mailadressen te vermelden.

 1. Diversen

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met een bepaling van het dwingend recht of de openbare orde of indien een bepaling om enige andere reden ongeldig zou zijn, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet aangetast. Partijen verplichten zich, voor zover mogelijk, de nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de contractuele economie behoudt en de oorspronkelijke bedoeling van de nietige of ongeldige bepaling weerspiegelt.