Effective mei 24, 2018

 

1.Inleiding

De wet van 13 juli 2007 zet de Europese MiFID-richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten om in Luxemburgs recht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële tussenpersonen moeten naleven.

Een van de regels die ze moeten opvolgen is de beleidsregeling voor optimale uitvoering.

Wat houdt “Optimale Uitvoering” juist in?

Deze term geeft aan dat alle financiële dienstverleners die voor hun cliënten transacties uitvoeren alle redelijke maatregelen moeten treffen om het best mogelijke resultaat te behalen, rekening houdende met uitvoeringfactoren zoals de prijs van de financiële instrumenten, de bijbehorende kosten, de snelheid van uitvoering, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, de ordergrootte, de aard van het order en alle overige aspecten die te maken hebben met de uitvoering van het order. Voor elke individuele transactie moet deze verplichting echter worden beschouwd als een middelenverbintenis en niet als een resultaatverbintenis.

2.Toepassingsgebied van het Birdee Beleid

Met deze beleidsregeling wil Birdee vorm en inhoud geven aan deze “optimale uitvoerings”-verbintenis.

In de zin van de MiFID-richtlijn, maakt de Beleidsregeling voor Optimale Uitvoering (BOU) geen onderscheid tussen professionele en niet-professionele cliënten. Beide categorieën zijn omschreven in onze mandaatovereenkomst voor discretionair beheer.

Voor haar retailactiviteiten geeft Birdee haar portefeuilles in bewaring bij een Depositobank.

Birdee of de Depositobank genereert Exchange Traded Funds (ETF), ook wel trackers genoemd, alsook aan- of verkooporders voor fondsen die overeenstemmen met de samenstelling van de modelportefeuille die gelinkt is aan de Birdee-klantportefeuille. De Depositobank staat in voor de uitvoering en boeking. Ze doet beleggingen in portefeuilles voor Birdee en koopt en verkoopt trackers en fondsen zoals opgedragen door Birdee.

De uitvoering van een order voor financiële instrumenten zoals trackers of andere gelijkaardige instrumenten, kan onderhevig zijn aan marktliquiditeit.

De Depositobank selecteert financiële tussenpersonen op grond van hun mogelijkheid tot dienstverlening voor de verhandelde instrumenten.

In 2017 was Sutor Bank de Depositobank en UBS haar unieke financiële tussenpersoon.

Het is echter niet uitgesloten dat Birdee in de toekomst gaat samenwerken met andere depositobanken.

 In dit kader moet Birdee de geldigheid van de beleidsregeling voor optimale uitvoering van UBS kunnen garanderen.

 

UBS Order Execution Policy – UBS Europe SE

UBS voert als commissionair klantenorders uit voor de aan- en verkoop van verschillende soorten financiële instrumenten. Wanneer UBS voor bepaalde klassen van financiële instrumenten geen directe toegang heeft tot plaatsen van uitvoering, dan laat ze haar klantenorders uitvoeren door geselecteerde commissionairs of tussenpersonen. Beroep doen op commissionairs of tussenpersonen voor de uitvoering van klantenorders is een meer kostenefficiënte manier om toegang te krijgen tot zo veel mogelijk plaatsen van uitvoering. Het is net alsof UBS zelf directe toegang zou krijgen tot een groot aantal van dergelijke plaatsen van uitvoering.

Indien een cliënt UBS specifieke instructies geeft met betrekking tot de uitvoering van zijn order of bepaalde elementen ervan, ontheft hij UBS hiervoor van zijn verplichting tot optimale uitvoering en tot toepassing van zijn Orderuitvoeringsbeleid. USB zal het klantenorder uitvoeren overeenkomstig de instructies van de cliënt. De instructies van de cliënt kunnen ertoe leiden dat het klantenorder niet wordt uitgevoerd op de beste mogelijke manier zoals bepaald in het Orderuitvoeringsbeleid van UBS. De instructies van de cliënt zullen worden opgevolgd ook al zou dit ertoe leiden dat het mogelijk resultaat niet wordt behaald. UBS zal geen afzonderlijk advies geven over dit risico indien een cliënt specifieke instructies geeft bij het plaatsen van een order.

Om redenen van kostenbesparing en efficiëntie, heeft UBS geen directe toegang tot binnen- en buitenlandse beurzen voor de uitvoering van klantenorders met betrekking tot de aan- en verkoop van aandelen in vastgoedbeleggingen die op binnen- en buitenlandse beurzen worden verhandeld; ze heeft hier enkel onrechtstreeks toegang toe via commissionairs en tussenpersonen.

Om de commissionairs en tussenpersonen te selecteren die haar op consistente wijze de best mogelijke resultaten kunnen garanderen, heeft UBS van een groot aantal Duitse en niet-Duitse beleggingsfirma’s aanbiedingen ontvangen voor de uitvoering van klantenorders. Om haar cliënten een optimale uitvoering te garanderen, evalueert UBS de beleggingsfirma’s op basis van verschillende criteria zoals prijs, efficiëntie van de orderverwerking, snelheid van uitvoering of onderzoeksdiensten. Ze houdt hierbij rekening met risicofactoren alsook met alle commerciële, operationele, juridische en nalevingsgerelateerde aspecten van iedere verkiesbare tussenpersoon.

UBS garandeert dat ieder klantenorder onmiddellijk en eerlijk wordt uitgevoerd pro rata de andere klantenorders en de commerciële belangen van de beleggingsfirma. Vergelijkbare klantenorders zullen worden uitgevoerd of voor uitvoering worden doorgegeven aan derden in volgorde van ontvangst tenzij de cliënt hier andere instructies over heeft gegeven, of de grootte van het order en de op dat moment heersende marktomstandigheden een alternatieve procedure vereisen, of de alternatieve procedure anderszins in het belang van de cliënt speelt.

 

3.Toezicht en evaluatie

Birdee zal haar beleidsregeling voor optimale uitvoering jaarlijks evalueren. Dat zal ook gebeuren bij iedere fundamentele wijziging die een invloed zou kunnen hebben op haar bekwaamheid om op consistente wijze het best mogelijke resultaat te behalen bij het uitvoeren van orders voor al haar cliënten.

Birdee zal ook jaarlijks de beleidsregeling voor optimale uitvoering van haar depositobank Sutor Bank en diens financiële tussenpersoon UBS evalueren, alsook van alle mogelijke nieuwe partners.