Effective mei 3, 2021

 

Binnen het portefeuillebeheer van Birdee wordt gebruikgemaakt van beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s). Een van de missies van Birdee is het promoten van maatschappelijk verantwoorde beleggingen bij zijn klanten. De beleggingsadviseur selecteert daarvoor ETF’s aan de hand van maatschappelijke strategieën.

Op 10 maart 2021 trad de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector – de SFDR of Sustainable Finance Disclosure Regulation – in werking. De SFDR legt aan actoren die actief zijn op de financiële markten en aan de financiële adviseurs van de EU een reeks verplichtingen op inzake de transparantie op het vlak van de integratie van duurzaamheidsrisico’s en de inachtneming van de negatieve duurzaamheidsimpact in hun beleggings- en adviesprocedures.

Deze verordening beoogt de vastlegging van een Europees kader dat duurzaam beleggen in de hand werkt door de transparantieverplichting in de juridische documenten van de fondsen op te nemen. De SFDR onderscheidt drie categorieën van beleggingsproducten:

  • producten die enkel een melding opnemen van de duurzaamheidsrisico’s (deartikel 6-  of  artikel 7-producten);
  • producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten (de artikel 8-producten);
  • producten die duurzame beleggingen tot doel hebben (de artikel 9-producten).

Birdee heeft zich sinds zijn oprichting toegespitst op een beleggingsstrategie die duurzaam beleggen nastreeft. Het portefeuillebeheer van Birdee is bijgevolg gebaseerd op het aanwenden van beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s) die worden geselecteerd met oog voor hun maatschappelijke criteria.

Bij duurzaam beleggen wordt tijdens de beslissingsprocedures rekening gehouden met factoren als milieu, maatschappij en governance. Wat milieu betreft, spelen met name thema’s zoals het tegengaan van de klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit, de circulaire economie en het voorkomen van vervuiling. De maatschappelijke aandachtspunten hebben betrekking op ongelijkheid, inclusie, arbeidsverhoudingen, investeringen in menselijk kapitaal, gemeenschappen en mensenrechtenkwesties.

Om optimaal in te spelen op de belangen van onze klanten streeft ons managementteam binnen het onderzoeks- en due-diligenceproces naar een permanente screening van de SFDR-kenmerken van de geselecteerde ETF’s.

Birdee beschouwt alle ETF’s die in aanmerking komen voor artikel 8 of 9 van de SFDR-verordening als maatschappelijke beleggingen.

De beleggingsstrategie van Birdee wordt voortdurend bijgesteld en de dekking van maatschappelijke activa neemt toe naarmate meer dergelijke producten worden ontwikkeld en ter beschikking komen. Voordat de SFDR-verordening er was, selecteerde Birdee de ETF’s op basis van het Franse label ISR en/of de Belgische kwaliteitsnorm Towards Sustainability (Febelfin). Dankzij de EU-taxonomieverordening (SFDR artikel 6, 7, 8, 9) kan Birdee nu een objectieve selectie maken van zijn ETF’s. Naarmate het beschikbare aantal ETF’s ‘artikel 9’ toeneemt, zal Birdee ook hierin zijn dekking kunnen uitbreiden.