Privacy Beleid

  1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid beheerst de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. gegevens die rechtstreeks of indirect herleidbaar zijn tot een persoon) door Birdee, een société anonyme opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd aan 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B213539, en door de Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector (de Commission de surveillance du secteur financier, de CSSF) aangewezen als discretionair portefeuillebeheerder ingevolge artikel 24-3 van de Luxemburgse wet op de financiële sector van 5 april 1993, zoals gewijzigd, met betrekking tot een Gebruiker van de Applicatiesite.

Dit Privacybeleid dient gelezen te worden in samenhang met de Gebruiksvoorwaarden van de Beheerovereenkomst. In het geval van tegenstrijdigheden tussen het Privacybeleid en de Beheerovereenkomst heeft het Privacybeleid voorrang.

  1. De doeleinden waarvoor Persoonsgegevens worden verwerkt

Birdee kan verzamelde persoonsgegevens (zoals naam, adres, beroep, geboortedatum, nationaliteit etc.) van de Gebruiker en zijn rechthebbende(n) verwerken (waaronder opslag, wijziging, communicatie, gebruik etc.) teneinde te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens de Gebruiker (waaronder toegang tot de Applicatiesite en de diensten van discretionair portefeuillebeheer ingevolge de Beheerovereenkomst), ten behoeve van administratieve verwerking, betaling van vergoedingen, marketingactiviteiten, procesvoering, aanmaken van statistieken, verbetering van producten en diensten, onderzoeken naar kredietwaardigheid en solvabiliteit, fraudepreventie, opsporing, uitvoering van interne onderzoeken, teneinde te voldoen aan toepasselijke wetgeving (waaronder maar niet beperkt tot verplichtingen tot het bestrijden van witwaspraktijken en ter voldoening aan ‘ken uw klant’ regelgeving) en het prudente en gezonde beheer van de risico’s van Birdee en ter voldoening aan voor Birdee verplichte wet- en regelgeving.

Wanneer de gegevens worden verwerkt ten behoeve van marketingactiviteiten, procesvoering, aanmaken van statistieken, verbetering van producten en diensten, onderzoeken naar kredietwaardigheid en solvabiliteit, fraudepreventie, opsporing, uitvoering van interne onderzoeken teneinde te voldoen aan toepasselijke wetgeving en het prudente en gezonde beheer van de risico’s van Birdee, ligt een gerechtvaardigd belang van Birdee ten grondslag aan de verwerking.

  1. Verstrekking van Gebruikersgegevens aan derden

Voor zover toegestaan door de Gebruiker of vereist of toegestaan op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen de Gebruikersgegevens verstrekt worden aan derden (zoals bedrijven die tot dezelfde groep als Birdee behoren, dienstverleners of zakenrelaties voor zover noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden) en aan lokale toezichthouders of handhavende instanties overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving. De ontvangers van deze gegevens kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar een ander niveau van bescherming van persoonsgegevens van toepassing kan zijn dan binnen de EER. Birdee zal gepaste organisatorische en technische maatregelen treffen om de persoonsgegevens, waarvoor zij als verantwoordelijke optreedt, te allen tijde te beschermen.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij Birdee toestemming geeft (en zorgdraagt voor een dergelijke toestemming van zijn economisch rechthebbende(n)) om dergelijke gegevens over te dragen aan derden, waaronder de depotbank en dienstverleners voor ‘ken uw klant’ controles, zodat Birdee kan voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Beheerovereenkomst.

Opgemerkt dient te worden dat, bij het downloaden van de app, de betreffende application store niet optreedt als dienstverlener (de zogenaamde bewerker) aan Birdee, maar als onafhankelijke verantwoordelijke voor persoonsgegevens. De Gebruiker dient derhalve het privacybeleid van de applicatieverstrekker, dat van toepassing is op het verzamelen van Gebruikersgegevens door de applicatieverstrekker, zorgvuldig te lezen. Birdee is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de applicatieverstrekker.

  1. Gebruikersrechten

De Gebruiker bevestigt dat hij/zij de economisch rechthebbende(n) heeft geïnformeerd over de mogelijke verwerking van diens persoonsgegevens door Birdee en over het recht van de economisch rechthebbende om zijn persoonsgegevens in te zien of te corrigeren overeenkomstig artikel 4.

  1. Bewaring van gegevens
  1. Cookies

Birdee kan voor de volgende doeleinden cookies plaatsen op de computerapparaten die de Gebruiker gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Applicatiesite:

Als de Gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computers worden geplaatst, dient hij zijn browserinstellingen overeenkomstig aan te passen. De meeste browsers verstrekken informatie over hoe kan worden voorkomen dat de browser nieuwe cookies accepteert, hoe een melding kan worden ontvangen als een nieuwe cookie wordt geplaatst en hoe alle cookies kunnen worden uitgeschakeld. Daarnaast kunnen soortgelijke gegevens die worden gebruikt door browser add-ons, zoals Flash cookies, worden uitgeschakeld of verwijderd, door de add-on instellingen te wijzigen of de website van de maker daarvan te bezoeken.

  1. Wijziging van het Privacybeleid