Privacy Beleid

1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beheerst de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. gegevens die rechtstreeks of indirect herleidbaar zijn tot een persoon) door Birdee, een société anonyme opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd aan 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B213539, en door de Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector (de Commission de surveillance du secteur financier, de CSSF) aangewezen als discretionair portefeuillebeheerder ingevolge artikel 24-3 van de Luxemburgse wet op de financiële sector van 5 april 1993, zoals gewijzigd, met betrekking tot een Gebruiker van de Applicatiesite.

Dit Privacybeleid dient gelezen te worden in samenhang met de Gebruiksvoorwaarden van de Beheerovereenkomst. In het geval van tegenstrijdigheden tussen het Privacybeleid en de Beheerovereenkomst heeft het Privacybeleid voorrang.

De Gebruiker bevestigt het Privacybeleid van de Applicatiesite te hebben gelezen en begrepen. Het Privacybeleid is beschikbaar via de URL Birdee.co en/of de applicatie voor mobiele apparaten genaamd Birdee die gedownload kan worden via de App Store of Google Play.

Als de Gebruiker niet akkoord gaat met het Privacybeleid, dient hij/zij de Applicatiesite niet te bezoeken en/of te gebruiken.

 

2. De doeleinden waarvoor Persoonsgegevens worden verwerkt

Birdee kan verzamelde persoonsgegevens (zoals naam, adres, beroep, geboortedatum, nationaliteit etc.) van de Gebruiker en zijn rechthebbende(n) verwerken (waaronder opslag, wijziging, communicatie, gebruik etc.) teneinde te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens de Gebruiker (waaronder toegang tot de Applicatiesite en de diensten van discretionair portefeuillebeheer ingevolge de Beheerovereenkomst), ten behoeve van administratieve verwerking, betaling van vergoedingen, marketingactiviteiten, procesvoering, aanmaken van statistieken, verbetering van producten en diensten, onderzoeken naar kredietwaardigheid en solvabiliteit, fraudepreventie, opsporing, uitvoering van interne onderzoeken, teneinde te voldoen aan toepasselijke wetgeving (waaronder maar niet beperkt tot verplichtingen tot het bestrijden van witwaspraktijken en ter voldoening aan ‘ken uw klant’ regelgeving) en het prudente en gezonde beheer van de risico’s van Birdee en ter voldoening aan voor Birdee verplichte wet- en regelgeving.

Wanneer de gegevens worden verwerkt ten behoeve van marketingactiviteiten, procesvoering, aanmaken van statistieken, verbetering van producten en diensten, onderzoeken naar kredietwaardigheid en solvabiliteit, fraudepreventie, opsporing, uitvoering van interne onderzoeken teneinde te voldoen aan toepasselijke wetgeving en het prudente en gezonde beheer van de risico’s van Birdee, ligt een gerechtvaardigd belang van Birdee ten grondslag aan de verwerking.

 

3. Verstrekking van Gebruikersgegevens aan derden

Voor zover toegestaan door de Gebruiker of vereist of toegestaan op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen de Gebruikersgegevens verstrekt worden aan derden (zoals bedrijven die tot dezelfde groep als Birdee behoren, dienstverleners of zakenrelaties voor zover noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden) en aan lokale toezichthouders of handhavende instanties overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving. De dienstverleners zijn verplicht om deze gegevens als vertrouwelijk te behandelen en ze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden gevraagd. De ontvangers van deze gegevens kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar een ander niveau van bescherming van persoonsgegevens van toepassing kan zijn dan binnen de EER. Birdee zal gepaste organisatorische en technische maatregelen treffen om de persoonsgegevens, waarvoor zij als verantwoordelijke optreedt, te allen tijde te beschermen.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij Birdee toestemming geeft (en zorgdraagt voor een dergelijke toestemming van zijn economisch rechthebbende(n)) om dergelijke gegevens over te dragen aan derden, waaronder de depotbank en dienstverleners voor ‘ken uw klant’ controles, zodat Birdee kan voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Beheerovereenkomst.

Opgemerkt dient te worden dat, bij het downloaden van de app, de betreffende application store niet optreedt als dienstverlener (de zogenaamde bewerker) aan Birdee, maar als onafhankelijke verantwoordelijke voor persoonsgegevens. De Gebruiker dient derhalve het privacybeleid van de applicatieverstrekker, dat van toepassing is op het verzamelen van Gebruikersgegevens door de applicatieverstrekker, zorgvuldig te lezen. Birdee is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de applicatieverstrekker.

 

4. Gebruikersrechten

In overeenstemming met de wet tot bescherming van de verwerking van persoonsgegevens, beschikken de gebruiker en zijn economische rechthebbende over het recht tot toegang, wijziging en rechtzetting van hun gegevens. Zo kunnen ze hun persoonlijke gegevens met redelijke tussenpozen kosteloos inzien en de Gebruiker en zijn economisch rechthebbende(n) kunnen hun persoonsgegevens indien nodig kosteloos wijzigen of om wijziging daarvan verzoeken. Deze rechten kunnen rechtstreeks op de Applicatiesite worden uitgeoefend, of door contact op te nemen met Birdee via de Applicatiesite.

De Gebruiker en zijn economisch rechthebbende(n) hebben ook het recht tot verwijdering en verzet, en kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden door contact op te nemen met Birdee. Ze kunnen van hun rechten gebruikmaken door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Birdee; dit kan via de post of elektronisch door een mail te richten aan het adres compliance@birdee.co.

Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen kan een kopie van de identiteitskaart worden gevraagd.

De weigering om persoonsgegevens over te maken aan Birdee en het verbod om deze gegevens op een elektronische drager over te brengen, ook al is dit toegelaten door de huidige wetgeving, kan de totstandbrenging van de relatie of het behoud van bestaande relaties in het gedrang brengen. De Gebruiker bevestigt dat hij/zij de economisch rechthebbende(n) heeft geïnformeerd over de mogelijke verwerking van diens persoonsgegevens door Birdee en over het recht van de economisch rechthebbende om zijn persoonsgegevens in te zien of te corrigeren overeenkomstig artikel 4.

Bij schending van zijn rechten, beschikt de gebruiker bovendien over de mogelijkheid om beroep te doen op een controlerende instantie.

 

5. Bewaring van gegevens

De gegevens zullen worden bewaard zolang nodig is voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden en in geen geval langer dan wettelijk toegestaan.

Indien de Klant een contract voor beheerdiensten heeft ondertekend, worden zijn persoonsgegevens minstens voor de duur van zijn contract door Birdee bewaard. Bij afloop van het contract, worden deze Persoonsgegevens opgeslagen voor archiverings- en bewijsdoeleinden gedurende de wettelijk vereiste periode. De Persoonsgegevens worden gearchiveerd op betrouwbare en duurzame dragers zodat ze een getrouwe en duurzame kopie bevatten, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

 

6. Cookies

Birdee kan voor de volgende doeleinden cookies plaatsen op de computerapparaten die de Gebruiker gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Applicatiesite:

Als de Gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computers worden geplaatst, dient hij zijn browserinstellingen overeenkomstig aan te passen. De meeste browsers verstrekken informatie over hoe kan worden voorkomen dat de browser nieuwe cookies accepteert, hoe een melding kan worden ontvangen als een nieuwe cookie wordt geplaatst en hoe alle cookies kunnen worden uitgeschakeld. Daarnaast kunnen soortgelijke gegevens die worden gebruikt door browser add-ons, zoals Flash cookies, worden uitgeschakeld of verwijderd, door de add-on instellingen te wijzigen of de website van de maker daarvan te bezoeken.

 

7. IP-adres

De Gebruiker aanvaardt dat zijn IP- of Internet Protocoladres – dit is het digitale adres van het toestel (pc, gsm, …) dat verbonden is met het internet – wordt verzameld wanneer hij op de website van Birdee inlogt en dat Birdee in het geval van onrechtmatig gebruik, misbruik, frauduleus gebruik of niet-naleving van de Algemene Gebruiksvoorwaarden gerechtigd is om hierover informatie te verstrekken als ze door de bevoegde autoriteiten hiertoe wordt verzocht. De informatie met betrekking tot de IP-adressen wordt tijdelijk opgeslagen en zal uitsluitend worden gebruikt in de hierboven beschreven situaties.

 

8. Wijziging van het Privacybeleid

Birdee behoudt zich het recht voor het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door de Gebruiker daarvan in kennis te stellen. De Gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de wijzigingen (hetgeen de Gebruiker uitdrukkelijk bevestigt en aanvaardt door de acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden) indien de Gebruiker niet binnen dertig (30) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van de wijzigingen door Birdee een schriftelijk bezwaar bij Birdee heeft ingediend. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen, is de Gebruiker gerechtigd de Beheersovereenkomst met Birdee te beëindigen binnen de hierboven genoemde termijn van dertig (30) kalenderdagen. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen kunnen beide partijen het Privacybeleid en de Beheersovereenkomst beëindigen overeenkomstig Artikel 18(3) van de Beheersovereenkomst.