Gebruiksvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid

De Gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met Birdee via de Chat op de Applicatiesite, per e-mail via info@birdee.co of per post naar de statutaire vestiging van Birdee.

 1. Aanvaarding
 1. Doel
 1. Procedure abonneren op diensten voor discretionair portefeuillebeheer
 1. download de applicatie voor mobiele apparaten genaamd Birdee via de App Store of Google Play als de Applicatiesite wordt bezocht via de mobiele applicatie
 2. maak een Gebruikersaccount aan door een e-mailadres en wachtwoord te verstrekken
 1. vink de volgende vakjes aan: “Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden”, en “ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen”
 2. vul de gevraagde informatie in op het formulier “voer uw gegevens in”
 3. verstrek de vereiste documentatie die Birdee onder meer moet verzamelen in verband met haar verplichtingen ten aanzien van het tegengaan van witwaspraktijken en terrorisme
 1. Gebruiksvoorwaarden

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
 1. Beveiliging
 1. Aansprakelijkheid

Ter voorkoming van enig misverstand: niets in dit artikel beperkt de aansprakelijkheid van Birdee voor opzet of grove nalatigheid.

 1. Intellectuele Eigendom
 1. Beëindiging

De Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van de Beheersovereenkomst en eindigen van rechtswege samen met de Beheersovereenkomst.

Na het van kracht worden van de beëindiging van de Beheersovereenkomst overeenkomstig het artikel “Beëindiging” van de Beheersovereenkomst, meldt de Gebruiker zich niet meer aan op de Applicatiesite en kan Birdee de toegang van de Gebruiker tot de Applicatiesite blokkeren.

 1. Opschorting

Birdee kan de toegang tot de Applicatiesite of een deel daarvan te allen tijde met onmiddellijke ingang opschorten, indien zij schade verwacht door of anderszins ongeautoriseerde toegang tot de inloggegevens van de Gebruiker, in geval van onderhoudswerkzaamheden die van invloed zijn op de toegang tot de Applicatiesite, in geval van overmacht of ingeval van niet-nakoming van de Beheersovereenkomst of de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

Birdee zal de Gebruiker te zijner tijd informeren over de opschorting.

 1. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

De rechter in het District Luxemburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Gebruiker en Birdee.

Binnen de Europese Unie gevestigde handelaren die actief zijn in online verkoop of dienstverleningscontracten, en binnen de Europese Unie gevestigde online marktplaatsen, dienen op hun website een elektronische link aan te bieden naar het ODR-platform. Die link dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor consumenten. Binnen de Europese Unie gevestigde handelaren die actief zijn in online verkoop of dienstverleningscontracten dienen ook hun e-mailadressen te vermelden.

 1. Diversen

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met een bepaling van het dwingend recht of de openbare orde of indien een bepaling om enige andere reden ongeldig zou zijn, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet aangetast. Partijen verplichten zich, voor zover mogelijk, de nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de contractuele economie behoudt en de oorspronkelijke bedoeling van de nietige of ongeldige bepaling weerspiegelt.